Eeskiri ja ohtus

SPARK Makerlabi eeskiri

Meie avalik töökoda pakub liikmetele ja külalistele võimalust kasutada puidutöökoda, metallitöökoda, elektroonikaala ja üldist tööala. Töökoja ruumides tegutsemisel kehtivad üldised töökoja kasutamise reeglid. Teatud toiminguid võib teostada rangelt ainult vastutava isiku juuresolekul. 2017. aasta 1. septembri seisuga on vastutavateks isikuteks Uku Püttsepp, Tarvo Metspalu, Põder, Katrin Nigumann ning Kalver Sild.

Töökoja kasutaja on kohustatud:

 1. Tundma ja järgima töökoja kasutamise eeskirja;
 2. Tundma ja järgima kõiki tööohutuse nõudeid (Tervishoiu ja tööohutuse seadus);
 3. tundma ja järgima tuleohutuse eeskirju (Tuleohutuse seadus) sh. aru saama, et elektroonikast põhjustatud tulekahjusid kustutatakse CO2 kustutiga ning muudest allikatest pärinevaid tulekahjusid vee, tuleteki või pulberkustutiga;
 4. registreerima oma tuleku aja ja eesmärgi peasissepääsu kõrval olevasse logiraamatusse;
 5. täitma töökoja kasutamise eest vastutava isiku korraldusi ja juhiseid;
 6. kooskõlastama töökojas olevate seadmete kasutamine vastutava isikuga;
 7. paigutama pärast tööd tööriistad, rakised, pooltooted ja materjalid ettenähtud kohtadesse ja korrastama oma töökoha;
 8. võtma aktiivselt osa ruumide ja materjalide hoiukohtade korrastamisest;
 9. andma vastutavale isikule teada töövahendite purunemisest, puudustest jms.
 10. enne laserlõikuri, 3D printerite, metalli treipingi ja kreissae kasutamist läbima koolituse, mis lepitakse kokku vastutava isikuga.

 

Töökoja kasutajal on keelatud:

 1. rikkuda sihilikult töökoja sisustust või sellega hooletult ümber käia;
 2. töökojast välja viia materjale, tööriistu, seadmeid ilma vastutava isiku loata (ainult vastutava isiku nõusolekul ja allkirja vastu);
 3. lubada või kutsuda töökotta kõrvalisi isikuid juhul kui vastutava isikuga pole teisiti kokku lepitud;
 4. süüa ja juua töökojas va puhkenurk poolkorrusel ja suitsetada töökojas ja selle ukse ees;
 5. segada tahtlikult teisi töökoja kasutajaid.

Töökoja ohutusnõuded

 1. Ohutu töö on võimalik vaid siis, kui tuntakse ohutusnõudeid ja täidetakse neid täpselt.
 2. Töökoda on kõrgendatud ohtlikkusega, tuleohtlikkusega ja terviseriskidega koht, seetõttu tuleb kõiki distsipliininõudeid täita vastuvaidlemata.
 3. Ohutustehnika järgimine on rangelt kohustuslik.
 4. Väga rangelt on keelatud igasugune lahtine tuli.
 5. Kemikaalide (liim, lakk, peits) jne kasutamise järel tuleb koheselt käed puhtaks pesta.
 6. Tööriista tahtlik rikkumine võrdub selle materiaalselt välja maksmisega rikkuja poolt.
 7. Töökojas ole tähelepanelik enda ümber toimuva suhtes.
 8. Töölaual hoia vaid tööks vajalikke esemeid.
 9. Võimalusel kasuta alati isikukaitsevahendeid (kittel, kaitseprillid, kindad, kõrvaklapid). Kõrvatropid ja tolmumask peavad hügieeninõuetest lähtudes olema isiklikud.
 10. Mitte kunagi ei tohi kasutada töövahendit, mida sind ei ole juhendatud kasutama ning mille kasutamise ohutusnõuetest ei ole sind teavitatud.
 11. Kasuta iga töövahendit sihipäraselt.
 12. Kunagi ei tohi töövahendit suunata teise inimese poole (ka sellist, mis tundub ohutu).
 13. Masinal töötavale inimesele jäta piisavalt töötamisruumi. Ära trügi.
 14. Veendu, et sinu tegevus ei ohusta naabreid.
 15. Õnnetuse või selle ohu korral lõpeta koheselt töö (vajadusel lülita kahtlane seade välja).
 16. Kahtlase töökorraga mehhanismidest, juhtmetest või lekkivatest mahutitest teavita koheselt vastutavat isikut.

  ÜLDOHUTUSNÕUDED ELEKTRITÖÖRIISTADEGA TÖÖTAMISEKS

 1. Elektrilisi käsitööriistu kasutatakse ainult tööjuhendis ettenähtud ülesannete täitmisel.
 2. Tööriist peab olema töökorras, puhas, terava lõiketeraga ja korralikult kinnitatud.
 3. Tunne kasutusjuhendit, tööriistal olevaid hoiatuskleepse ja tingmärke.
 4. Tööriista kahtlasest seisundist informeeri koheselt vastutavat isikut.
 5. Elektritööriista õige tööasendi (mugavamaks) muutmine on ohtlik. Teine käsi tuleb asetada teisele käepidemele, vältimaks vigastusi ootamatu ülekoormuse korral.
 6. Pikad juuksed peavad olema fikseeritud soengusse või mütsi alla. Paelad, kapuutsinöörid, lipsud, kaelaketid tuleb töö ajaks eemaldada, riided kinni nööpida. Kiirelt pöörlevad detailid võivad nad enese ümber tõmmata ka neid puutumata.
 7. Masin on inimesest tugevam ja kiirem, sellega tuleb arvestada.
 8. Töötades kanna kaitseprille. Igasugune kiirelt lendav prügi on silmadele ohtlik, lisaks võib see töötajat ehmatada, mis võib viia ohutsooni käe või jala.